PROGRAM OPERACYJNY INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO 2014-2020

 

PRIORYTET IX Wzmocnienie strategicznej infrastruktury ochrony zdrowia

DZIAŁANIE 9.1.  Infrastruktura ratownictwa medycznego

 

 w zakresie

 

utworzenia nowych Szpitalnych Oddziałów Ratunkowych (SOR) powstałych od podstaw lub na bazie istniejących izb przyjęć ze szczególnym uwzględnieniem stanowisk wstępnej intensywnej terapii (roboty budowlane, doposażenie)

 

Tytuł projektu

 

„Budowa Szpitalnego Oddziału Ratunkowego z wyposażeniem  wraz z budową lądowiska
dla helikopterów w Powiatowym Centrum Medycznym w Grójcu
spółka z ograniczoną odpowiedzialnością”

 

Wartość projektu
 12 947 719,78zł

Dofinansowanie
7 977 600,00zł

Wkład własny
 4 970 119,78zł

Zakończenie realizacji
grudzień 2020r.